ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกันต์พจน์ มาศสถิตย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวนุสรา รัชวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสัมนา อบจ.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *